Hadyk´s Torten Cafe


Harkortstr. 106

44225 Dortmund

                                c.hadyk@gmx.net

 

                    Tel.: 0176 213 67 606